Pilota Pelota Valenciana

Pelote Valencienne

Se promener dans le village...

Pasear por el Pueblecito...

Casa del Futbol / Maison du Foot...

Els Aficionats es protegeixin amb Coixins de la Pilota ! ... ¡ Los Aficionados se protegen con Cojines de la pelota ! ... Les Supporters se protègent avec des Coussins de la balle ! Génoves 2, gran Campio ! (esquerra) ... Génoves 2, gran Campéon ! (izquierda) ... Génoves 2, grand Champion ! (à gauche) ... Sarasol 2, Campio ! (de blau) ... Sarasol 2, Campéon ! (de azul) ... Sarasol 2, Champion ! (en bleu) ...

LES REGLES SIMPLIFICADES de la Pilota Valenciana son :

LAS REGLAS SIMPLIFICADAS de la Pelota Valenciana son : LES REGLES SIMPLIFIES de la Pelote Valencienne sont : VORE PILOTA VALENCIANA - VER PELOTA VALENCIANA - VOIRE DE LA PELOTE VALENCIENNE :

Les REGLES de la PILOTA VALENCIANA son molt paregudes a les del TENIS : simples !

- PUNTS : 15 punts, 30 punts, etc.

- REBOTS : com al Tenis, la Pilota té que rebotar en terra UNA SOLA VEGADA antes de ser agarrada (agafada) ... sino, el punt està perdut !

Las REGLAS de la PELOTA VALENCIANA son muy parecidas a las del TENIS : ¡ simples !

- PUNTOS : 15 puntos, 30 puntos, etc.

- REBOTES : como en el Tenis, la Pelota tiéne que rebotar por tierra UNA SOLA VEZ antes de ser recogida ... ¡ sino, el punto està perdido !

Les REGLES de la PELOTE VALENCIENNE ressemblent beaucoup à celles du TENNIS : simples !

- POINTS : 15 points, 30 points, etc.

- REBONDS : comme au Tennis, la Pilota (Balle) doit rebondir par terre UNE SEULE FOIS avant d'être récupérée ... sinon, le point est perdu !

>>> VIDEO 1 " Génoves 1" i Sarasol , el Campio, el Campéon, le Champion ! (1993) ...

>>> VIDEO 2 " Génoves 2" (el fill, el hijo, son fils) , Dani, " Sarasol 2" ! (2007) ...

>>> VIDEO 3 : Partida de carrer, partido en la calle, match de rue ...

 

>>> Pilota Valenciana, TV INTERNET : TVVI (TV Valenciana Internacional)

Cuant hi ha una partida ? Punxar "PROGRAMACIO" ... Vore una partida ? Punxar "Televisio en Directe" !

Cuando hay un partido ? Pinchar "PROGRAMACIO" ... Ver un partido ? ¡ Pinchar "Televisio en Directe" !

Quand est-ce qu'il y a un match ? Cliquer sur "PROGRAMACIO" ... Voir un Match ? Cliquer sur "Televisio en Directe" !

DIRIGIR la PILOTA :

- la Pilota té que pasar per dalt del Filete (cuant hi ha filete) . Si pàsa es bona, es valida.

- la Pilota qué rebota en Terra o en la paret ... és valida, tanbé compta per a l Joc.

- "AIRE" : la Pilota que rebota en l'ASCALA, és dir les Grades aon estàn els espectadors... No es valida, Ni es falta tanpoc ! ... Es DIU "AIRE", no compta i el joc segueix

- AIRE tanbé ! : la Pilota que rebota en als PEUS de UNA PARET (peus NO RECTES), és dir: un PEU de PARET INCLINAT ... aquest rebot de Pilota tanbé es AIRE, no compta i el joc segueix ....

- JOC a MA NUA ! No hi han raquetes, ni xisteres ! Els jugadors s'apeguen amb esparadraps, troçets de FUSTA a la PALMA de les MANS !

 

 

El TRINQUET, es el "estadi", el terreny de joc ...

 

TACTICA (sorprenent !)

En les partides per equips ... un equip pot decidir de jugar amb 3 JUGADORS ... i l'altre equip SOLAMENT amb 2 JUGADORS !!! ... I no guanyen obligatoriament els més numerosos ...

 

EQUIPS I APOSTES DE DINERS

ELS EQUIPS es nomenen per COLORS ! Per eixemple, els BLAUS contra els ROJOS ...

APOSTES : uns minuts antes de començar la Partida, els aficionats APOSTEN DINERS : per eixemple : "50 EUROS per als ROJOS !" ... (aficionats poden ajuntarse per a comprar un CUPO de 50 euros ...)

TEMPS : com al Tenis, una partida de Pilota Valenciana no té limits de TEMPS ... s'acaba cuant se consigueixen els PUNTS NECESSARIS per a la victoria !

 

IMPORTANT ! ESPECTADORS !

MIRA la Pilota !

Sempre hi ha que mirar la Pilota ... per a PROTEGIRTE cuant ARRIBA CARA TU !!! ... Sino ... PUM !!! (ja ! ja ! ja ! ) ... A ! i l'ambient és divertit, fenomenal !!! )

Saludos a Tots ! ... Toni Mi ...

 

DIRIGIR la PELOTA :

- la Pelota tiéne que pasar por encima del Filete (cuando hay filete) . Si pàsa és buena, es vàlida.

- la Pelota qué rebota por Tierra o en la pared ... és valida, tanbién cuenta para el juego.

- "AIRE" : la Pilota que rebota en la ESCALERA, és decir las Gradas donde estàn los espectadores... ¡ No és valida, Ni és falta tanpoco ! ... Se DICE "AIRE", no cuenta y el juego sigue

- ¡ AIRE tanbién ! : la Pelota que rebota a los PIES de UNA PARED (pies NO RECTOS), és decir : un PIE de PARED INCLINADO ... ese rebote de Pilota tanbién es AIRE, no cuenta y el juego sigue ....

- ¡ JUEGO a MANO DESNUDA ! No hay raquetas, ni chisteras ¡ Los jugadores se pegan con esparadrapos, trocitos de MADERA en la PALMA de las MANOS !

 

 

El TRINQUET, es el "estadio", el terreno de juego ...

 

TACTICA (sorprenente !)

En los partidos por equipos ... un equipo puede decidir de jugar con 3 JUGADORES ... ¡ y el otro equipo SOLAMENTE con 2 JUGADORES !!! ... Y no ganan obligatoriamente los màs numerosos ...

 

EQUIPOS Y APUESTAS DE DINERO

¡ LOS EQUIPOS se llàman por COLORES ! Por ejemplo, los AZULES contra los ROJOS ...

APUESTAS : unos minutos antes de empezar el Partido, los aficionados APUESTAN DINERO : por ejemplo : "50 EUROS sobre los ROJOS !" ... (aficionados pueden juntarse para comprar un CUPON de 50 euros ...)

TIEMPO : como en el Tenis, un partido de Pelota Valenciana no tiéne limites de TIEMPO ... ¡ se termina cuando se consiguen los PUNTOS NECESSARIOS para a victoria !

 

¡ IMPORTANTE ! ! ESPECTADORES !

¡ MIRA la Pelota !

Siempre hay que mirar la Pelota ... ¡ para PROTEGERTE cuando LLEGA DE CARA A TI !!! ... Sino ... PUM !!! (ja ! ja ! ja !) ... Ah, y el ambiente es divertido, fenomenal !!!)

¡ Saludos a Todos ! ... Toni Mi ...

 

DIRIGER la PILOTA (balle) :

- la Balle doi passer au-dessus du Filet (quand il y en a un) . Si elle passe, elle est bonne.

- la Balle qui rebondit par Terre ou sur le Mur ... est également valide.

- "AIR" : la Pilota (balle) qui rebondit sur l'ESCALIER, c'est à dire les Gradins où sont les spectateurs ... Cette Balle n'est NI valide, NI faute non plus ! ... On DIT que c'est de "l'AIR" (du Vent), ça ne compte pas et le jeu continue

- AIR aussi ! : la Balle qui rebondit au PIED d'UN MUR (un pied qui n'est PAS DROIT), c'est à dire : un PIED de MUR INCLINE ... ce rebond de Balle est aussi de l'AIR, ça ne compte pas et le jeu continue ....

- un JEU à MAIN NUE ! Il n'y a pas de raquettes, ni de chisteras ! Les joueurs collent avec du sparadrap, de petits morceaux de BOIS sur la PAUME de leurs MAINS !

 

 

El TRINQUET, c'est le "stade", le terrain de jeu ...

 

TACTIQUE (surprenante !)

Dans les matchs par equipe ... une equipe peut décider de joueur avec 3 JOUEURS ... et l'autre equipe SEULEMENT avec 2 JOUEURS !!! ... Et ce ne sont pas forcément les plus nombreux qui gagnent !

 

EQUIPES ET PARIER DE L'ARGENT

LES EQUIPES se nomment par COULEURS ! Par exemple, les BLEUS contre les ROUGES ...

PARIS : quelques minutes avant le début du match, les supporters PARIENT de L'ARGENT : par exemple : "50 EUROS sur les ROUGES !" ... (on peut se mettre à plusieurs pour acheter un COUPON de 50 euros ...)

TEMPS : comme au Tennis, un match de Pilota Valencienne n'a pas de limites de TEMPS ... il se termine quand on obtient les POINTS NECESSAIRES à la victoire !

 

IMPORTANT ! SPECTATEURS !!

REGARDE la Balle !

Il faut toujours regarder la Balle ... pour se PROTEGER quand ELLE ARRIVE DROIT SUR TOI !!! ... Sinon ... BOUM !!! (Ha ! ha ! ha !) ... Ah, et l'ambiance est super, géniale !!!)

Salut à Tous ! ... Toni Mi ...

 

Pilota, pelota, balle

Trinquet (estadio, terrain de jeu)

 

Pilota Valenciana en el carrer ... partidos en la calle ... matchs de rue !!!

>>> VIDEO Godella : Partida de carrer, partido en la calle, match de rue ...

HISTORIA : La Pilota Valenciana vé dels Jocs de Pilota de la Antiquitat, i més directament de la Edat Medieval ... HISTORIA : La Pelota Valenciana viene de los Juegos de Pelota de la Antiguedad, y màs directamente de la Epoca Medieval ... HISTOIRE : La Pelote Valencienne vient des Jeux de balle de l'Antiquité, et plus directement du Moyen-âge !

Trinquet de SUECA (Ribera Baixa) : els BLAUS ataquen ! ¡ los AZULES atacan ! Les BLEUS attaquent !

Trinquet de SUECA (Ribera Baixa) : els BLANCS defensen ! ¡ los BLANCOS defienden ! Les BLANCS défendent !

FEDERACIO de PILOTA VALENCIANA - FEDERACION de PELOTA VALENCIANA - FEDERATION de PELOTE VALENCIENNE - VALENCIAN BALL GAMES FEDERATION >>>>>> NOTICIES, NOTICIAS, INFORMATIONS, NEWS <<<<<<


Una variant de Pilota, una variante de la Pilota, une variante de la Pelote : el >>>>>> JUEGO INTERNACIONAL <<<<<< es una MODALIDAD DE PELOTA VALENCIANA que pone en común los deportes derivados del antiguo JEU DE PAUME !

JUEGO INTERNACIONAL : Historia de los Mundiales de la CIJB (Confederation Internationale du Jeu de Balle) >>>>>> 1993 Torneo de 5 naciones ... 1996 - Mundial de Llargues (Valencia) ... 1998 II Mundial de Llargues (Maubege) (Francia) ... 2001 - V Campeonato de Europa (Holanda) Llargues ... etc ! <<<<<<


JOCS DE PILOTA MEXICANA - JUEGOS DE PELOTA MEXICANA - JEUX DE PELOTE MEXICAINE - MEXICAN BALL GAMES >>>>>> PELOTA MIXTECA <<<<<< ... >>> FOTOS, PHOTOS <<<

EL POBLET / EL PUEBLECITO / LE VILLAGE ...

 

 

 

El Poblet : desde Juliol 2004, totes les Setmanes : resultats i comentaris ... de la Lliga Espanyola i Francesa ... El Pueblecito : desde Julio 2004, todas las Semanas : resultados y comentarios ... de la Liga Española y Francesa ... Le Village : depuis Juillet 2004, toutes les Semaines : résultats et commentaires ... sur la Liga Espagnole et la Ligue Française ...

El Poblet "és incondicional" del Valencia CF, Amunt !!! ... Tanbé apoya a tot el Futbol Valencià ... i al Bon Futbol Espanyol ... El Pueblecito "és incondicional" del Valencia CF, Amunt !!! ... Tanbién apoya a todo el Futbol Valenciàno ... y al Buén Futbol Español ... Le Village "est un inconditionnel" du Valencia CF, Amunt !!! ... Il encourage aussi Tout le Foot Valencien ... et le Bon Footbal Español ...

 

Barcelona FCB ...

com al Bon Futbol Francés (Lyon, Lille, Nancy, etc) ... como el Buén Futbol Francés (Lyon, Lille, Nancy, etc) ... tout comme le Bon Football Français (Lyon, Lille, Nancy, etc)

Olympique Lyonnais ...

 

Tots els Partits del Valencia comentats en Directe ... Todos los Partidos del Valencia comentados en Directo ... Tous les Matchs dul Valencia commentés en Direct ...

Web Oficial del VALENCIA CF

RADIO 9 del futbol Valencià en DIRECTE !!!

FORO : un foro Valencianiste !

VIDEO EL POBLET ... VIDEO EL PUEBLECITO ... VIDEOS Mundial 06, Coupe du Monde 2006 ... LE VILLAGE / POBLET RADIO VILLAGE / PUEBLECITO

Futbol, "12 de l'AFICIO !" VALENCIA CF

VIDEO 1

Futbol, "12 de l'AFICIO !" VALENCIA CF

VIDEO 2

Més Videos ... Màs Videos ...

Plus de Videos ... More Videos ...

Equipos, Jugadores, Fotos y Articulos sobre los Partidos !

Equipes, Joueurs, Fotos et Articles sur les Matchs !

Disco, Rock, Techno, Punk !!!
CINE, CINEMA, VIDEOS

Recordar lo Mejor del MUNDIAL DE FUTBOL 2006 : Partidos, Fotos de jugadores, Juegos !

 

Revivre le Meilleur de la COUPE du MONDE DE FOOT 2006 : Matchs, Photos des Joueurs, Jeux !